Cho 20 Gam Hỗn Hợp 3 Amin

*

Bạn đang xem: Cho 20 Gam Hỗn Hợp 3 Amin


Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của 3 amin là


*
Khóa học ăn chắc điểm 7 tất cả các môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký ngay!

*
Hỏi bài tập, thầy cô arch-art-bg.com trả lời miễn phí!

*
Thi online trên app arch-art-bg.com. Tải ngay!


Đáp án D

BTKL: mHCl=m muối – m amin = 31,68-20 = 11,68 g => nHCl=0,32 mol=n amin

X: CnH2n+3N: 0,02

Y: Cn+1H2n+5N: 0,2

Z: Cn+2H2n+7N: 0,1

=> 0,02.MX+0,2.(MX+14)+0,1(MX+28)=20=>MX=45 (C2H7N)

Vậy 3 amin là: C2H7N, C3H9N, C4H11N


Tổng ôn ML 3. Bí quyết xử lý bài toán chứa tham số - Phần 1 - Khóa TỔNG ÔN môn TOÁN - Luyện thi THPT QG - Thầy Nguyễn Quý Huy


Dạng 2: Công thức tổng quát và phản ứng đốt cháy - Ví dụ 2, 3 - Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Lê Đăng Khương


Xem thêm: “ Đội Hình Trong Mơ Của Bóng Đá Thế Giới, 'Đội Hình Quả Bóng Vàng Trong Mơ'

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:


Cho một lượng α –aminoaxit X vào cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,45 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 46,45 gam muối khan. Tên gọi của X là


Chất A là một α-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh. Cho 0,1 mol A vào dung dịch chứa 0,25 mol HCl dư, thu được dung dịch B. Để phản ứng hết với dung dịch B cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch D. Nếu cô cạn dung dịch D, thì thu được 33,725 gam chất rắn khan. Tên A là


Thủy phân hoàn toàn 1 peptit X mạch hở chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X thu được 15,12g nước, số nguyên tử oxi có trong 1 phân tử chất X là :


Đốt cháy hoàn toàn một amin X, bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít khí N2( đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. Số đồng phân cấu tạo của X là


*