Lời Bài Hát Mời Trầu Đám Cưới

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

LỜI BÀI HÁT MỜI NƯỚC MỜI TRẦU _ DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH - KINH BẮC

Mời nước mời trầu (Khách đến chơi nhà)

Dân ca Quan họ cổ

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà…

Đốt than ớ ơ dậu mà quạt i nước mấy pha trà mời người xơi i là chén có a trà này/, quý i vậy í ơ ớ ở ơ quý i vậy í đôi người ơi…

Mỗi người ì là người xơi mỗi chén mấy cho em í i vui lòng là em í i muốn cho i/, sông i cạn í ơ ớ ở ơ sông i cạn í ơ đất liền…

Để em ớ ơ dậu mà đi i i" lại mấy kẻo phiền là đò giang là em í i vào chùa/, thấy i chữ í ơ ớ ở ơ thấy i chữ linh à nhang…

Gần chùa là chùa chả i bén mấy duyên hương í i chút nào là sáng có ả trăng xuông i/, sáng i cả í ơ ớ ở ơ sáng i cả í ơ vườn đào…

Ba bốn người ì là người ngồi i đấy mấy người nào là còn không là có ới ả nên chăng i/, se sợi í ơ ớ ở ơ se sợi í ơ chỉ hồng.

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Mời Trầu Đám Cưới

Lời 2:

Nghỉ tay ( í ơ ) em nâng cái cơi có đựng ( í a ) trầu..

Mắt ( í ) em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trông.. cái cơi có đựng ( í a ) trầu..

Trầu têm ( a ới a hự ờ là ) cánh ( í ) phượng cùng rằng là dâng lên..

Dâng ( ơ à lên là ) lên em mời ( ì í a ) người ( i i a á à ) người ( ư hư ứ hự ) người ơi

Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ( ơ hơ ) chăng..

Xem thêm: Những Bài Hát Chủ Đề Gia Đình Mầm Non, Những Bài Hát Thiếu Nhi Hay Nhất Về Gia Đình

chăng là đến chúng em chăng?

Ai ơi nay có thấu, người ơi nay có nhớ ( ơ hơ ) chăng.i.

chăng là đến chúng em chăng?

Ư hư ư hự hời hư….

Lời thơ:

Mấy khi khách đến chơi nhà,

Đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi.

Trà này quý vậy người ơi,

Mỗi người mỗi chén cho em vui lòng.

Em muốn cho sông cạn đất liền,

Để em đi lại kẻo phiền đò giang.

Vào chùa thấy chữ linh nhang,

Gần chùa chả bén duyên hương chút nào!

Sáng trăng xuông sáng cả vườn đào,

Ba bốn người ngồi đấy, có người nào còn không?

Nên chăng se sợi chỉ hồng

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 1

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 2

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 3

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 4

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 5

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 6

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 7

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 8

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 9

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 10

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 11

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 12

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 13

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 15

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào, đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa, quan họ mời nước mời trầu, mời nước mời trầu dân ca quan họ bắc ninh, bài hát đám cưới ý nghĩa nhất


Thẻ: Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào, đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa, quan họ mời nước mời trầu, mời nước mời trầu dân ca quan họ bắc ninh, bài hát đám cưới ý nghĩa nhất